Skip to content

arduino lcd 16×2 code: Cách lập trình màn hình LCD 16×2 với Arduino

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16x2 LCD I2C Tutorial

arduino lcd 16×2 code

Giao tiếp LCD-I2C với Arduino, Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C, Code Arduino LCD I2C, Kết nối LCD với Arduino, Code LCD I2C, Giao tiếp LCD với Arduino, LCD 16×2 datasheet, Arduino DHT11 LCD 16×2 code, Arduino LCD 16×2 code.

Trong dự án Arduino của bạn, có thể bạn muốn sử dụng một màn hình LCD 16×2 để hiển thị thông tin. Một trong những cách phổ biến để kết nối LCD 16×2 với Arduino là sử dụng giao tiếp I2C. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cài đặt và sử dụng màn hình LCD 16×2 với Arduino thông qua giao tiếp I2C.

Cài đặt môi trường Arduino:
Trước khi bắt đầu, bạn cần cài đặt môi trường Arduino trên máy tính của mình. Bạn có thể tải Arduino IDE từ trang web chính thức của Arduino và cài đặt nó theo hướng dẫn.

Cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C:
Sau khi cài đặt Arduino IDE, bạn cần cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C để làm việc với màn hình LCD 16×2 qua giao tiếp I2C. Bạn có thể cài đặt thư viện này bằng cách làm như sau:

1. Mở Arduino IDE và nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Shift + I” để mở trình quản lý thư viện.
2. Tìm kiếm “LiquidCrystal_I2C” trong thanh tìm kiếm.
3. Chọn thư viện tương thích với phiên bản Arduino IDE của bạn và nhấn nút “Cài đặt”.

Kết nối LCD 16×2 với Arduino:
Bắt đầu kết nối màn hình LCD 16×2 với Arduino thông qua giao tiếp I2C. Đây là sơ đồ kết nối:

– Chân GND của LCD được kết nối với chân GND của Arduino.
– Chân VCC của LCD được kết nối với chân 5V của Arduino.
– Chân SDA của LCD được kết nối với chân A4 (SDA) của Arduino.
– Chân SCL của LCD được kết nối với chân A5 (SCL) của Arduino.

Xác định địa chỉ định mức hiển thị I2C của LCD:
Một trong những bước quan trọng khi làm việc với màn hình LCD 16×2 qua giao tiếp I2C là xác định địa chỉ I2C của LCD. Địa chỉ này có thể khác nhau đối với các mô-đun LCD khác nhau. Bạn có thể sử dụng chương trình I2C Scanner để xác định địa chỉ của LCD. Chương trình này có thể được tìm thấy trong ví dụ của thư viện Wire của Arduino IDE.

Khởi tạo màn hình LCD:
Sau khi có địa chỉ I2C của LCD, bạn có thể khởi tạo màn hình LCD bằng cách sử dụng mã sau:

“`
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(địa chỉ I2C, số cột, số hàng);
“`
Với “địa chỉ I2C” là địa chỉ I2C của LCD, “số cột” là số cột của LCD (thông thường là 16) và “số hàng” là số hàng của LCD (thông thường là 2).

In thông tin lên màn hình LCD:
Để in thông tin lên màn hình LCD, bạn có thể sử dụng lệnh `lcd.print()` hoặc `lcd.println()`. Ví dụ:

“`
lcd.print(“Xin chao”);
lcd.println(“The gioi”);
“`

Điều khiển hiển thị trên LCD:
Bạn cũng có thể điều khiển hiển thị trên LCD bằng cách làm như sau:

“`
lcd.cursor(); // Bật con trỏ nhấp nháy
lcd.noCursor(); // Tắt con trỏ nhấp nháy
lcd.blink(); // Bật nhấp nháy con trỏ
lcd.noBlink(); // Tắt nhấp nháy con trỏ
lcd.display(); // Bật hiển thị
lcd.noDisplay(); // Tắt hiển thị
“`

In dữ liệu từ các cảm biến lên LCD:
Một trong các ứng dụng phổ biến của màn hình LCD 16×2 là hiển thị dữ liệu từ các cảm biến. Để in dữ liệu từ các cảm biến lên LCD, bạn cần đọc dữ liệu từ cảm biến và sử dụng lệnh `lcd.print()` hoặc `lcd.println()` để in nó lên LCD.

Ví dụ, nếu bạn muốn in đọc từ cảm biến nhiệt độ DHT11 lên LCD, bạn có thể làm như sau:

“`
#include
#include
#include

DHT dht(pin_cảm_biến, DHT11);
LiquidCrystal_I2C lcd(địa chỉ I2C, số cột, số hàng);

void setup() {
// Khởi tạo màn hình LCD
lcd.begin(số_cột, số_hàng);

// Khởi tạo cảm biến DHT11
dht.begin();
}

void loop() {
// Đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11
float nhiệt_độ = dht.readTemperature();
float độ_ẩm = dht.readHumidity();

// In dữ liệu lên LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Nhiệt độ: “);
lcd.print(nhiệt_độ);
lcd.print(“C”);

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.println(“Độ ẩm: “);
lcd.print(độ_ẩm);
lcd.print(“%”);

delay(2000);
}
“`

Trên đây là một cách sử dụng màn hình LCD 16×2 với Arduino thông qua giao tiếp I2C. Bạn có thể tạo những dự án độc đáo của riêng mình bằng cách thực hiện các chức năng khác nhau trên màn hình LCD.

FAQs:
1. Tại sao chúng ta cần sử dụng giao tiếp I2C cho màn hình LCD 16×2?
Giao tiếp I2C cho phép chúng ta tiết kiệm nhiều chân Arduino và dễ dàng kết nối nhiều thiết bị I2C khác nhau trên cùng một dòng I2C.

2. Làm thế nào để xác định địa chỉ I2C của LCD 16×2?
Bạn có thể sử dụng chương trình I2C Scanner có sẵn trong ví dụ của thư viện Wire của Arduino để xác định địa chỉ I2C của LCD.

3. Tôi có thể kết nối nhiều màn hình LCD 16×2 với Arduino qua giao tiếp I2C không?
Có, bạn có thể kết nối nhiều màn hình LCD 16×2 với Arduino thông qua giao tiếp I2C bằng cách sử dụng các địa chỉ I2C khác nhau cho mỗi màn hình.

4. Làm thế nào để điều khiển hiển thị trên LCD?
Bạn có thể sử dụng các lệnh như `lcd.cursor()`, `lcd.noCursor()`, `lcd.blink()`, `lcd.noBlink()`, `lcd.display()`, `lcd.noDisplay()` để điều khiển hiển thị trên LCD.

5. Có cách nào in dữ liệu từ các cảm biến lên LCD không?
Có, bạn có thể đọc dữ liệu từ các cảm biến và sử dụng lệnh `lcd.print()` hoặc `lcd.println()` để in dữ liệu đó lên LCD.

Từ việc kết nối và điều khiển màn hình LCD 16×2 với Arduino qua giao tiếp I2C, bạn có thể tạo ra nhiều ứng dụng thú vị và có giá trị. Sử dụng các đặc điểm và chức năng của màn hình LCD, bạn có thể hiển thị các thông tin và dữ liệu khác nhau một cách dễ dàng và hiệu quả. Hy vọng bạn đã tìm thấy bài viết này hữu ích và có thể áp dụng kiến thức vào các dự án Arduino của mình.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: arduino lcd 16×2 code giao tiếp lcd-i2c với arduino, Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C, Code Arduino LCD I2C, Kết nối LCD với Arduino, Code LCD I2C, Giao tiếp LCD với Arduino, LCD 16×2 datasheet, Arduino DHT11 LCD 16×2 code

Chuyên mục: Top 85 arduino lcd 16×2 code

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16×2 LCD I2C Tutorial

Xem thêm tại đây: giaydb.com

giao tiếp lcd-i2c với arduino

Giao tiếp LCD-I2C với Arduino

Arduino là một nền tảng phát triển phổ biến cho các dự án điện tử. Đối với các dự án đòi hỏi giao diện người dùng, việc sử dụng màn hình LCD là một giải pháp thường được lựa chọn. Tuy nhiên, việc kết nối trực tiếp một màn hình LCD với Arduino có thể gặp khó khăn do số lượng chân kết nối với Arduino giới hạn. Để giải quyết vấn đề này, giao tiếp LCD-I2C được sử dụng.

I2C, viết tắt của “Inter-Integrated Circuit”, là một giao thức giao tiếp seri phổ biến được sử dụng để kết nối các thiết bị điện tử. LCD-I2C là một mô-đun mở rộng giúp kết nối màn hình LCD với Arduino thông qua giao thức I2C, giúp tiết kiệm số lượng chân kết nối và đơn giản hóa quá trình giao tiếp.

Các bước để giao tiếp LCD-I2C với Arduino như sau:

Bước 1: Chuẩn bị vật liệu
– Một module LCD-I2C
– Một màn hình LCD 16×2 hoặc 20×4
– Một board Arduino
– Dây cáp

Bước 2: Kết nối vật liệu
– Kết nối LCD với module LCD-I2C thông qua đường dẫn 16 chân đến module LCD-I2C
– Kết nối module LCD-I2C với Arduino thông qua I2C, sử dụng hai chân SDA (dữ liệu) và SCL (đồng hồ).

Bước 3: Tải thư viện LCD-I2C
– Mở IDE Arduino và tìm kiếm thư viện “LiquidCrystal_I2C”
– Tải thư viện và cài đặt trên IDE Arduino

Bước 4: Viết mã Arduino
– Mở một thư viện và đặt địa chỉ của module LCD-I2C (thông thường là 0x27)
– Tạo đối tượng LiquidCrystal_I2C để tương tác với LCD
– Khai báo thông số của màn hình LCD (số cột và số hàng)

Bước 5: Sử dụng các hàm để giao tiếp với LCD
– Sử dụng công cụ in để ghi thông điệp lên màn hình LCD
– Sử dụng hàm clear để xóa nội dung trên màn hình
– Sử dụng hàm setCursor để di chuyển con trỏ vị trí viết trên màn hình

Vậy là bạn đã thành công trong việc giao tiếp LCD-I2C với Arduino. Bạn có thể sử dụng các hàm và lệnh hợp lý để tạo các ứng dụng đa dạng và tương tác với người dùng một cách dễ dàng.

FAQs:
1. Tại sao phải sử dụng giao tiếp LCD-I2C với Arduino?
Giao tiếp LCD-I2C giúp tiết kiệm số lượng chân kết nối và đơn giản hóa quá trình giao tiếp giữa Arduino và màn hình LCD.

2. Thực hiện kết nối LCD-I2C và Arduino như thế nào?
Kết nối LCD với module LCD-I2C thông qua 16 chân và kết nối module LCD-I2C với Arduino thông qua I2C (SDA và SCL).

3. Thư viện LiquidCrystal_I2C có sẵn trong IDE Arduino hay cần tải thêm?
Thư viện LiquidCrystal_I2C không có sẵn trong IDE Arduino, bạn cần tải thêm từ thư viện Arduino.

4. Làm thế nào để chọn địa chỉ của module LCD-I2C?
Thường thì module LCD-I2C có địa chỉ là 0x27, nhưng có thể thay đổi thông qua các chân A0, A1, A2 trên module.

5. Có cần thay đổi mã Arduino khi chuyển từ giao tiếp truyền thống sang LCD-I2C?
Có, bạn cần thay đổi mã Arduino để sử dụng các hàm và lệnh của thư viện LiquidCrystal_I2C.

6. Giao tiếp LCD-I2C có nhược điểm nào không?
Giao tiếp LCD-I2C giúp tiết kiệm chân, nhưng khi sử dụng có thể gặp vấn đề với địa chỉ của module hoặc tương thích với một số mô-đun LCD không tương thích. Cần kiểm tra xem module LCD-I2C của bạn thích hợp cho màn hình LCD mà bạn sử dụng.

7. Có thể sử dụng nhiều màn hình LCD với Arduino thông qua giao tiếp LCD-I2C không?
Có, bạn có thể sử dụng nhiều module LCD-I2C và kết nối chúng thông qua I2C. Chỉ cần đặt địa chỉ đúng cho mỗi module và sử dụng tương ứng trong mã Arduino.

Trên đây là một hướng dẫn chi tiết về cách giao tiếp LCD-I2C với Arduino. Sử dụng giao tiếp này, bạn có thể dễ dàng kết nối và điều khiển màn hình LCD với Arduino, mở ra nhiều cơ hội cho các dự án điện tử.

Code hiển thị LCD 16×2 Arduino I2C

Màn hình LCD 16×2 I2C cho Arduino: Hướng dẫn về mã hiển thị và câu hỏi thường gặp

Màn hình LCD (Liquid Crystal Display) 16×2 I2C là một phần không thể thiếu trong các dự án Arduino. Với bảng hiển thị 2 dòng và 16 ký tự trên mỗi dòng, màn hình LCD 16×2 I2C giúp chúng ta hiển thị thông tin một cách dễ dàng và rõ ràng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kết nối màn hình LCD 16×2 I2C với Arduino và viết mã để điều khiển hiển thị.

Cách kết nối màn hình LCD 16×2 I2C với Arduino:
1. Kết nối chân GND của màn hình LCD với chân GND của Arduino.
2. Kết nối chân VCC của màn hình LCD với chân 5V của Arduino.
3. Kết nối chân SDA của màn hình LCD với chân A4 (hoặc SDA) của Arduino.
4. Kết nối chân SCL của màn hình LCD với chân A5 (hoặc SCL) của Arduino.

Sau khi kết nối màn hình LCD 16×2 I2C với Arduino, chúng ta cần cài đặt một thư viện để điều khiển màn hình. Thư viện LiquidCrystal_I2C cho phép chúng ta tương tác với màn hình LCD thông qua giao thức I2C.

Để cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C, làm theo các bước sau:
1. Mở Arduino IDE và chọn “Sketch” -> “Include Library” -> “Manage Libraries”.
2. Tìm kiếm “LiquidCrystal_I2C” trong thanh tìm kiếm.
3. Chọn thư viện LiquidCrystal_I2C của Frank de Brabander và nhấp vào nút “Install” để cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công thư viện LiquidCrystal_I2C, chúng ta có thể bắt đầu viết mã để điều khiển hiển thị trên màn hình LCD 16×2 I2C. Dưới đây là một ví dụ nhỏ về cách hiển thị một chuỗi văn bản trên màn hình LCD:

“`cpp
#include
#include

// Địa chỉ của màn hình LCD (thay đổi tùy theo màn hình)
#define LCD_ADDRESS 0x27

// Kích thước của màn hình LCD
#define LCD_COLUMNS 16
#define LCD_ROWS 2

LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);

void setup()
{
// Khởi tạo màn hình LCD
lcd.begin(LCD_COLUMNS, LCD_ROWS);

// In một chuỗi văn bản lên màn hình
lcd.print(“Hello, Arduino!”);
}

void loop()
{
// Hoạt động lặp lại nếu cần
}
“`

Khi chúng ta chạy mã trên Arduino, màn hình LCD sẽ hiển thị chuỗi “Hello, Arduino!” trên dòng đầu tiên. Chúng ta có thể điều chỉnh hiển thị bằng cách sử dụng các phương thức có sẵn trong thư viện LiquidCrystal_I2C.

Các thao tác cơ bản với màn hình LCD 16×2 I2C bao gồm:
– `lcd.begin(columns, rows)`: Khởi tạo màn hình LCD với số cột và số dòng.
– `lcd.clear()`: Xóa màn hình.
– `lcd.print()`: In ra màn hình một chuỗi ký tự.
– `lcd.setCursor(column, row)`: Đặt vị trí con trỏ ở cột và dòng xác định.
– `lcd.scrollDisplayLeft()`: Di chuyển hiển thị sang trái.
– `lcd.scrollDisplayRight()`: Di chuyển hiển thị sang phải.

Các câu hỏi thường gặp về màn hình LCD 16×2 I2C:
1. Tại sao cần sử dụng màn hình LCD 16×2 I2C cho Arduino?
– Màn hình LCD 16×2 I2C giúp hiển thị thông tin một cách dễ dàng và rõ ràng trong các dự án Arduino. Với 2 dòng và 16 ký tự trên mỗi dòng, chúng ta có đủ không gian để hiển thị các giá trị, thông báo hoặc các ký tự khác.

2. Có bao nhiêu địa chỉ I2C có thể sử dụng cho màn hình LCD 16×2 I2C?
– Màn hình LCD 16×2 I2C có thể có nhiều địa chỉ I2C khác nhau, tùy thuộc vào nhà sản xuất. Địa chỉ I2C thường được ghi trên mặt sau của màn hình LCD hoặc có thể được tìm thấy từ tài liệu của nhà sản xuất.

3. Tôi phải dùng thư viện nào để điều khiển màn hình LCD 16×2 I2C?
– Chúng ta có thể sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C của Frank de Brabander để điều khiển màn hình LCD 16×2 I2C trên Arduino. Thư viện này cung cấp các phương thức hữu ích để tương tác với màn hình thông qua giao thức I2C.

4. Có cách nào mở rộng số lượng màn hình LCD được kết nối với Arduino không?
– Có, chúng ta có thể sử dụng bộ chia mở rộng I2C (I2C expander) để kết nối nhiều màn hình LCD với Arduino thông qua giao thức I2C. Bộ chia mở rộng I2C sẽ cho phép chúng ta mở rộng số lượng địa chỉ I2C có sẵn và điều khiển nhiều màn hình LCD cùng một lúc.

5. Tôi có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD 16×2 I2C được không?
– Màn hình LCD 16×2 I2C thường có một biến trở điều chỉnh độ sáng. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng bằng cách xoay biến trở này.

Đó là một số thông tin cơ bản về màn hình LCD 16×2 I2C và cách sử dụng nó với Arduino. Với màn hình LCD này, chúng ta có thể hiển thị thông tin một cách dễ dàng và rõ ràng trong các dự án Arduino của chúng ta.

Code Arduino LCD I2C

Mở đầu Arduino là một nền tảng phụ thuộc vào vi xử lý và môi trường phát triển tích hợp, rất phổ biến trong việc phát triển các dự án nhúng. Arduino LCD I2C cung cấp một phương pháp đơn giản để kết nối và điều khiển màn hình LCD thông qua giao tiếp I2C, giúp tiết kiệm chân và tối ưu hóa kết nối.

Nếu bạn đã từng làm việc với màn hình LCD trước đây, bạn có thể biết rằng kết nối màn hình LCD theo cách truyền thống đòi hỏi một số chân GPIO, làm giảm số lượng chân khả dụng để sử dụng cho các mục đích khác. Tuy nhiên, khi sử dụng LCD I2C, bạn chỉ cần kết nối hai dây duy nhất: một dây giao tiếp dữ liệu (SDA) và một dây giao tiếp đồng hồ (SCL), giúp giảm thiểu tối đa các chân được sử dụng.

Để bắt đầu, bạn cần có một mô-đun LCD I2C phổ biến như mô-đun LCD 16×2 hoặc LCD 20×4, và một board Arduino như Arduino Uno. Bạn cũng cần cài đặt thư viện LiquidCrystal_I2C, thư viện này sẽ giúp bạn dễ dàng giao tiếp với màn hình LCD thông qua giao tiếp I2C.

Sau khi bạn đã cài đặt thư viện, bước tiếp theo là kết nối mô-đun LCD I2C với Arduino. Nối dây SDA (giao tiếp dữ liệu) của mô-đun I2C với chân A4 trên Arduino, và nối dây SCL (giao tiếp đồng hồ) với chân A5 trên Arduino. Các chân dữ liệu và địa chỉ sẽ được xác định tự động khi sử dụng thư viện LiquidCrystal_I2C.

Sau khi kết nối đúng, bạn có thể bắt đầu viết mã code để điều khiển màn hình LCD. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách hiển thị một dòng văn bản trên màn hình LCD:

“`
#include
#include

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup()
{
lcd.begin(16,2);
lcd.backlight();
lcd.print(“Hello, Arduino!”);
}

void loop()
{
// Không có gì để thực hiện trong hàm loop
}
“`

Đoạn code trên tạo ra một đối tượng LCD I2C với địa chỉ I2C của mô-đun LCD là 0x27, và xác định số cột và số dòng của màn hình. Hàm `lcd.begin(16, 2)` được sử dụng để khởi tạo màn hình với số cột và số dòng tương ứng. Sau đó, ta bật đèn nền bằng hàm `lcd.backlight()` và in một chuỗi ký tự lên màn hình bằng cách sử dụng hàm `lcd.print()`.

Bạn có thể tùy chỉnh định dạng và hiển thị các dữ liệu khác trên màn hình LCD theo nhu cầu của mình. Thư viện LiquidCrystal_I2C cung cấp các hàm như `lcd.setCursor()` để điều chỉnh vị trí con trỏ trên màn hình, `lcd.clear()` để xóa màn hình và `lcd.scrollDisplayLeft()` để di chuyển văn bản sang trái trên màn hình.

FAQs:
1. Tôi cần kết nối bao nhiêu mô-đun LCD I2C với Arduino?
Bạn có thể kết nối nhiều mô-đun LCD I2C với Arduino bằng cách chỉ định địa chỉ I2C riêng cho từng mô-đun. Mỗi mô-đun cần có địa chỉ duy nhất. Bạn có thể sử dụng chân mở rộng I2C (SDA, SCL) của Arduino để kết nối số lượng mô-đun LCD I2C.

2. Tại sao tôi không thể nhìn thấy văn bản trên màn hình LCD?
Có một số nguyên nhân có thể gây ra vấn đề này. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã làm kết nối đúng giữa mô-đun LCD I2C và Arduino. Kiểm tra dây SDA và SCL đã được kết nối chính xác và không có lỗi nào xảy ra trong quá trình giao tiếp I2C. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem địa chỉ I2C của mô-đun đã được xác định đúng trong code.

3. Tôi có thể điều chỉnh độ sáng của đèn nền trên màn hình LCD?
Có, bạn có thể điều chỉnh độ sáng của đèn nền bằng cách sử dụng hàm `lcd.setBacklight()` và truyền giá trị từ 0 (tối) đến 255 (sáng) vào hàm này. Ví dụ: `lcd.setBacklight(128)` sẽ đặt đèn nền ở mức trung bình.

4. Kích thước màn hình LCD tối đa là bao nhiêu?
Thư viện LiquidCrystal_I2C hỗ trợ màn hình có độ phân giải tối đa là 20×4. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng màn hình 20 cột và 4 dòng để hiển thị dữ liệu.

5. Tôi có thể sử dụng một mặt hàng khác ngoài mô-đun LCD I2C để kết nối với Arduino không?
Câu trả lời là có, nhưng bạn sẽ phải thực hiện việc kết nối và điều khiển màn hình LCD bằng cách sử dụng các chân GPIO của Arduino một cách truyền thống. Mô-đun LCD I2C đơn giản hóa quá trình này bằng việc sử dụng giao tiếp I2C, giúp tiết kiệm chân và tối ưu hóa kết nối.

Kết luận, Arduino LCD I2C cung cấp một cách đơn giản và tiện lợi để kết nối và điều khiển màn hình LCD thông qua giao tiếp I2C. Sử dụng mô-đun LCD I2C giúp tiết kiệm chân và tối ưu hóa kết nối, giúp bạn tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng nhúng phức tạp hơn mà không phải lo lắng về kết nối với màn hình LCD.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề arduino lcd 16×2 code

How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16x2 LCD I2C Tutorial
How to Use I2C LCD with Arduino | Very Easy Arduino LCD I2C Tutorial | Arduino 16×2 LCD I2C Tutorial

Link bài viết: arduino lcd 16×2 code.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này arduino lcd 16×2 code.

Xem thêm: https://giaydb.com/category/guide blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *