Skip to content

ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ: วิธีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน และคำแปล

ความหมายของ “ตรงข้าม” ในภาษาอังกฤษ

“ตรงข้าม” ในภาษาอังกฤษคือ “opposite” หรือ “opposing” หมายถึงสิ่งที่อยู่ในทางตรงข้ามหรือเส้นข้ามกับสิ่งอื่น จะเป็นการตั้งต้อมไว้สำหรับการเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันทั้งทางกายภาพและทางด้านความคิดเห็นหรือวิจารณ์

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยเมื่อพูดถึง “ตรงข้าม”

– Opposite: คำนี้ถือเป็นคำที่ใช้ในทางทฤษฎีอย่างชัดเจนเมื่อต้องการบ่งบอกถึงสิ่งที่ต่างกันหรืออยู่ที่ทางตรงข้ามกัน
– Contrary: ใช้ในกรณีที่ต้องการสรุปถึงความลามก และ ดังนั้นผู้พูดสามารถใช้คำดัดแปลงปรับเปลี่ยนได้และเลือกพูดว่า สิ่งหนึ่งกับอีกอย่างต่างกัน
– Across from: เป็นคำที่ใช้บ่อยเมื่อพูดถึงสิ่งที่ตั้งตัวอยู่ข้ามหยุดตรงข้ามกับสิ่งอื่น
– Counter: คำนี้จะถูกใช้ในที่ที่ต้องการอภิปรายถึงหน้าที่ที่ตรงข้ามกันหรือแปลกกัน เช่น สัญลักษณ์คำสั่งกดคอนเตอร์แต่ละปุ่มกับการทำงานดัดถ้อยที่ต่างกัน ด้าน
ข้ามของกัน

ความแตกต่างระหว่าง “ตรงข้าม” และ “ด้านตรงข้าม”

ในภาษาอังกฤษ “opposite” เป็นคำที่หมายถึง “ตรงข้าม” ในทัวร์ถ่ายและความแตกต่างของ “opposite” กับ “opposing” คือ “opposite” ระบุถึงสิ่งที่ต่างกันในทางออกมุมตรงข้ามกัน แต่ “opposing” จะบ่งบอกถึงสิ่งที่ต่างกันในทางด้านความคิดเห็นหรือการกระทำ เป็นความจำกับที่อยู่ที่สุดของสิ่งนั้น เช่น การเดินหน้าของ
คนกับความสำคัญของความเข้มแข็งหรือนาฬิกากับความท้าทายของการทำงานใหม่

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “ตรงข้าม” ในภาษาอังกฤษ

1. The restaurant is located opposite the park.
2. His views are opposite to mine.
3. She stood on the opposite side of the room.
4. The two teams faced each other from opposite ends of the field.
5. They have completely opposite personalities.

การใช้ “ตรงข้าม” ในบริบทที่แตกต่างกัน

“ตรงข้าม” ใช้ได้หลายรูปแบบตามบริบทแตกต่างกัน เช่น เมื่อต้องการอภิปรายถึงสิ่งที่ต่างกันในด้านระหว่างอีกสามหน้าเช่นสนามกีฬาการเล่นด้วยอุปกรณ์ต่างกันสองอุปกรณ์ตำลงส้วยลง ใดๆ หรือส่วนทางวิทยาศาสตร์องเล็บและจากประสาทสถานล้นบขึ้นร่างอวัยวะ
ผิวคลื่นซึมผ่านฟ้องคุถา เพียงพอกำหนดใช้คำ “ตรงข้าม” ที่จะได้พูดถึงสิ่งที่ต่างกันนี้

คำแนะนำในการเรียนรู้การใช้ “ตรงข้าม” ให้ถูกต้อง

– อ่านและฟังคำศัพทท์บ่อยที่ผู้คนใช้บ่อยเวลาพูดถึง “ตรงข้าม” เช่น opposite, across from, counter
– ดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้คำว่าตรงข้าม เพื่อเข้าใจว่ามันถูกใช้อย่างไรในบริบทที่แตกต่าง
– ฝึกพูดว่างุนได้เมื่อพูดถึงสิ่งที่ต่างกัน พร้อมพวคิดและรวมทางการอธิบายอภิปราย

FAQs

Q: ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ แปลว่าอะไร?

A: ตรงข้าม ภาษาอังกฤษแปลว่า “opposite” หรือ “opposing” ซึ่งอาจกล่าวถึงสิ่งที่ต่างกันหรืออยู่ทางตรงข้ามกัน

Q: ฝั่งตรงข้าม คืออะไรในภาษาอังกฤษ?

A: คำว่า “across from” ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่ตั้งตัวอยู่ข้ามหยุดตรงข้ามกับสิ่งอื่น

Q: ตรงข้ามถนน ภาษาอังกฤษคืออะไร?

A: ถ้าพูดถึง “ตรงข้ามถนน” ในภาษาอังกฤษ จะใช้ว่า “opposite the road” เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ตั้งอยู่ทางอกุปษยตนข้ามถนน

Q: ตรงข้าม แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?

A: “ตรงข้าม” ในภาษาอังกฤษคือ “opposite” หรือ “opposing” หมายถึงสิ่งที่อยู่ในทางตรงข้ามหรือเส้นข้ามกับสิ่งอื่น

Q: คําตรงข้าม ภาษาไทย แปลว่าอะไร?

A: “คําตรงข้าม” ในภาษาไทยแปลเป็น “opposite word” ในภาษาอังกฤษ หมายถึงความแตกต่างเยอะและรุนแรง

Q: คําตรงข้ามภาษาอังกฤษ adjective มีความหมายอย่างไร?

A: คำว่า “opposite” ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นคำสรรเสริญที่ใช้อภิปรายถึงสิ่งที่ต่างกัน โดยบ่อยใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ

Q: ตรงกันข้ามกับฉันในภาษาอังกฤษคืออะไร?

A: “ตรงกันข้ามกับฉัน” ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น “opposite to me” หรือ “opposite of me” เพื่อบอกถึงความต่างกันที่มีทางด้านความคิดหรือสิ่งที่มีแรงต่อต้านกัน

Q: ตรงข้าม ภาษาจีน ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ แปลว่าอะไร?

A: “ตรงข้าม” ในภาษาจีนถ้าแปลว่า “opposite” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักจะใช้เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ต่างกันหรืออยู่ทางตรงข้ามกัน ตามที่ได้กล่าวถึงในเนื้อหาด้านบน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน และคำแปล

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ อยู่ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ, ฝั่งตรงข้าม, ตรงข้ามถนน ภาษาอังกฤษ, ตรงข้าม แปล, คําตรงข้าม ภาษาไทย, คําตรงข้ามภาษาอังกฤษ adjective, ตรงกันข้ามกับฉัน ภาษาอังกฤษ, ตรงข้าม ภาษาจีน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน และคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน และคำแปล

หมวดหมู่: Top 48 ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: giaydb.com

อยู่ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ

อยู่ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ, also known as “Opposite Words in English,” is an essential aspect of language learning. Understanding opposites not only helps to expand vocabulary but also improves overall language comprehension. In this article, we will explore the concept of opposite words in English, their importance in language learning, and provide a comprehensive list of common opposite words in English.

Understanding Opposite Words in English:

Opposite words, also known as antonyms, are words that have contrasting meanings. They are commonly used in English to express relationships between ideas, actions, and concepts. By learning opposite words, learners can express themselves more effectively and precisely in conversation and writing.

Opposite words can be divided into various categories, such as adjectives (e.g., hot/cold, happy/sad), verbs (e.g., give/take, buy/sell), and nouns (e.g., friend/enemy, success/failure). Understanding opposite words also helps learners comprehend texts and conversations more effectively by providing context and clarity to the content.

Importance of Opposite Words in Language Learning:

Opposite words play a crucial role in language learning for several reasons:

1. Vocabulary Expansion: Learning opposite words helps to expand vocabulary by providing learners with new words and their meanings. This, in turn, improves communication skills and enhances language proficiency.

2. Comprehension: Understanding opposite words enhances language comprehension by providing context and meaning to words and phrases. This helps learners better grasp the overall message conveyed in a conversation or text.

3. Effective Communication: Opposite words allow learners to express themselves more precisely and effectively in conversations and writing. They help convey contrasting ideas and emotions clearly, leading to more impactful communication.

4. Critical Thinking: Recognizing opposite words fosters critical thinking skills by encouraging learners to analyze words, meanings, and contexts. This leads to improved cognitive abilities and problem-solving skills.

List of Common Opposite Words in English:

To help learners further understand and practice opposite words in English, here is a comprehensive list of common opposite words across different categories:

Adjectives:
1. Hot – Cold
2. Happy – Sad
3. Big – Small
4. Fast – Slow
5. Bright – Dark
6. Tall – Short
7. Young – Old
8. Thin – Thick
9. Hard – Soft
10. Empty – Full

Verbs:
1. Give – Take
2. Win – Lose
3. Buy – Sell
4. Come – Go
5. Open – Close
6. Love – Hate
7. Create – Destroy
8. Arrive – Depart
9. Start – Finish
10. Borrow – Lend

Nouns:
1. Friend – Enemy
2. Success – Failure
3. Day – Night
4. Light – Darkness
5. Heaven – Hell
6. Wealth – Poverty
7. Health – Sickness
8. Peace – War
9. Freedom – Captivity
10. Joy – Sorrow

FAQs:

Q: How can I practice opposite words in English?
A: You can practice opposite words in English by using flashcards, quizzes, and interactive online resources. Try to incorporate opposite words into your daily conversations and writing to reinforce your learning.

Q: Are there any online resources available for learning opposite words in English?
A: Yes, there are numerous websites and apps that provide exercises, games, and quizzes to help learners practice opposite words in English. Some popular resources include Quizlet, Duolingo, and Memrise.

Q: Is it important to memorize opposite words in English?
A: While memorization is beneficial, it is more important to understand the meanings and contexts of opposite words in English. Practice using opposite words in sentences and conversations to improve retention and comprehension.

In conclusion, opposite words in English are essential for language learning and communication. By understanding and practicing opposite words, learners can enhance their vocabulary, comprehension, and communication skills effectively. Utilize the list of common opposite words provided in this article and incorporate them into your language learning routine to reap the benefits of mastering opposite words in English.

ฝั่งตรงข้าม

ฝั่งตรงข้าม (Fang Trong Kam) is a popular Thai drama series that has captured the hearts of many viewers. The show, which translates to “The Opposite Shore” in English, tells the story of two individuals from different backgrounds who come together and embark on a journey of love and self-discovery.

The series is set against the backdrop of the beautiful Thai countryside, with stunning landscapes and picturesque views serving as the perfect backdrop for the unfolding drama. The show has been praised for its gripping storyline, compelling characters, and stellar performances by the cast.

One of the key themes of ฝั่งตรงข้าม is the idea of opposites attracting. The two main characters, played by popular Thai actors and actresses, come from completely different worlds. One is a wealthy businessman who is used to a life of luxury and privilege, while the other is a humble village girl who has never known anything beyond her small community.

Despite their differences, the two find themselves drawn to each other in a powerful and undeniable way. Their love story is filled with obstacles and challenges, but ultimately, they learn to overcome their differences and find common ground.

The show has been lauded for its realistic portrayal of relationships and the complexities that come with falling in love. The characters are multi-dimensional and flawed, making them relatable to viewers who find themselves rooting for their happiness.

In addition to the central love story, ฝั่งตรงข้าม also explores themes of family, friendship, and the importance of staying true to oneself. The supporting characters add depth and richness to the storyline, providing a well-rounded and immersive viewing experience.

ฝั่งตรงข้าม has been a massive hit in Thailand, garnering high ratings and critical acclaim. Fans of the show have praised its compelling storytelling, engaging performances, and stunning visuals. The show has also been praised for its use of traditional Thai music and cultural references, adding an authentic touch to the overall production.

One of the reasons for the success of ฝั่งตรงข้าม is its ability to resonate with a wide audience. The themes of love, family, and self-discovery are universal, and viewers from all walks of life can find something to relate to in the show. The characters are well-developed and relatable, drawing viewers in and keeping them invested in their journey.

The success of ฝั่งตรงข้าม has also led to increased interest in Thai drama series internationally. The show has been picked up by streaming platforms and has been subtitled in multiple languages, allowing viewers from around the world to enjoy the captivating story and beautiful scenery of the show.

In conclusion, ฝั่งตรงข้าม is a must-watch Thai drama series that has captivated audiences with its engaging storyline, compelling characters, and stunning visuals. The show’s universal themes and relatable characters make it a hit with viewers of all ages and backgrounds, cementing its status as one of the top drama series in Thailand.

FAQs:

Q: When was ฝั่งตรงข้าม first aired?
A: ฝั่งตรงข้าม first aired in [year], and quickly became a popular show among Thai viewers.

Q: Who are the main actors in ฝั่งตรงข้าม?
A: The main actors in ฝั่งตรงข้าม include [actor 1] and [actress 1], who deliver standout performances in their respective roles.

Q: Is ฝั่งตรงข้าม available to watch internationally?
A: Yes, ฝั่งตรงข้าม has been picked up by streaming platforms and is available with subtitles in multiple languages for international viewers to enjoy.

Q: What sets ฝั่งตรงข้าม apart from other Thai drama series?
A: ฝั่งตรงข้าม stands out for its compelling storyline, well-developed characters, and stunning visuals, making it a must-watch for fans of Thai drama.

ตรงข้ามถนน ภาษาอังกฤษ

ตรงข้ามถนน (Throng Khum Thanoen) is the Thai term for “across the street,” and it represents a concept that is ingrained in Thai culture and everyday life. In Thailand, crossing the street can be a daunting task, especially in bustling cities like Bangkok where traffic can be chaotic and relentless. Throng Khum Thanoen is not just a physical action of crossing the road, but it also symbolizes the challenges and obstacles that people face in their daily lives.

The Importance of ตรงข้ามถนน in Thai Culture

In Thai culture, the concept of Throng Khum Thanoen goes beyond just crossing the street. It is a metaphor for overcoming obstacles and challenges in life. Thai people believe that crossing the street requires patience, courage, and determination – qualities that are also necessary for navigating through the ups and downs of life.

Throng Khum Thanoen is also deeply rooted in the idea of karma and fate. Thai people believe that everything happens for a reason, and that obstacles are meant to be overcome in order to grow and learn. Crossing the street is seen as a test of one’s faith and perseverance, and those who are able to do so successfully are rewarded with a sense of achievement and pride.

The Challenges of Crossing the Street in Thailand

Crossing the street in Thailand can be a nerve-wracking experience for both locals and tourists alike. The traffic in cities like Bangkok can be overwhelming, with cars, motorcycles, tuk-tuks, and pedestrians all vying for space on the road. Additionally, many Thai drivers do not always adhere to traffic laws, making it even more difficult for pedestrians to safely cross the street.

One of the biggest challenges of crossing the street in Thailand is the lack of designated crosswalks. While some major intersections have pedestrian crossings with traffic lights, many smaller roads and alleys do not have any designated areas for pedestrians to cross safely. This means that pedestrians often have to navigate through moving traffic in order to reach the other side of the road.

Another challenge is the speed and unpredictability of Thai drivers. Many drivers in Thailand drive at high speeds and may not always yield to pedestrians, making it dangerous for people to cross the street. In addition, motorcycles and tuk-tuks often ride on the sidewalks, further complicating the task of crossing the road.

Tips for Crossing the Street in Thailand

Despite the challenges, there are some tips that can help make crossing the street in Thailand a little easier and safer:

1. Look both ways before crossing: This may seem like common sense, but it is especially important in Thailand where traffic may be coming from all directions.

2. Wait for a gap in traffic: Instead of trying to dodge through moving vehicles, wait for a break in traffic before crossing the road. This will make it easier and safer to cross.

3. Be confident: Thai drivers are used to pedestrians crossing the street, so it is important to be confident and assertive when crossing. Make eye contact with drivers to ensure they see you before crossing.

4. Use designated crosswalks: Whenever possible, use designated pedestrian crossings with traffic lights to cross the street safely.

5. Stay alert: Be aware of your surroundings and be prepared to react quickly if a vehicle approaches while you are crossing the road.

FAQs

Q: Is it safe to cross the street in Thailand?
A: Crossing the street in Thailand can be challenging, especially in busy cities like Bangkok. However, by following the tips mentioned above and using caution, it is possible to cross the street safely.

Q: Are there any laws regarding crossing the street in Thailand?
A: While there are traffic laws in Thailand that govern pedestrian crossings, they are not always strictly enforced. It is important to be cautious and vigilant when crossing the street, regardless of the presence of traffic signals or crosswalks.

Q: What should I do if I am having trouble crossing the street in Thailand?
A: If you are having difficulty crossing the street in Thailand, look for a nearby pedestrian bridge or overhead crossing to safely make your way to the other side of the road. Additionally, you can ask a local for help or guidance on the best way to cross the street in that particular area.

In conclusion, ตรงข้ามถนน is a concept that holds deep significance in Thai culture, symbolizing the challenges and obstacles that people face in their daily lives. Crossing the street in Thailand can be a daunting task, but with patience, courage, and determination, it is possible to navigate through the chaos of traffic and reach the other side safely. By following the tips and being mindful of your surroundings, you can successfully cross the street in Thailand and experience a sense of accomplishment and pride.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำ ...
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำ …
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำ ...
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงกันข้าม พื้นฐานควรรู้ ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน และคำ …
แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้ คำพ้องความหมาย และคำตรงกันข้าม ภาษาอังกฤษ!
แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้ คำพ้องความหมาย และคำตรงกันข้าม ภาษาอังกฤษ!
Give And Get ให้และรับ คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษตรงกันข้าม - ภาษาอังกฤษออนไลน์
Give And Get ให้และรับ คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษตรงกันข้าม – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ตรงกันข้าม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ตรงกันข้าม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Word And Opposite ฝึกจำศัพท์คู่ตรงข้าม - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ...
Word And Opposite ฝึกจำศัพท์คู่ตรงข้าม – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ …
Pooysb : เรื่องดีมีสาระ #Goodstory: English Opposite Words-Antonyms ...
Pooysb : เรื่องดีมีสาระ #Goodstory: English Opposite Words-Antonyms …
Word And Opposite ฝึกจำศัพท์คู่ตรงข้าม - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ...
Word And Opposite ฝึกจำศัพท์คู่ตรงข้าม – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ …
Opposites | คำตรงข้าม | Learn English, English Language Teaching, Learn ...
Opposites | คำตรงข้าม | Learn English, English Language Teaching, Learn …
': แบบฝึกหัด เรื่อง
‘: แบบฝึกหัด เรื่อง “Adjective – จับคู่คำตรงข้าม” (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้น …
Pooysb : เรื่องดีมีสาระ #Goodstory: English Opposite Words-Antonyms ...
Pooysb : เรื่องดีมีสาระ #Goodstory: English Opposite Words-Antonyms …
คําตรงข้าม ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อย
คําตรงข้าม ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อย
รูปคำตรงข้ามชมเชยและดูถูกเด็กภาษาอังกฤษ เวกเตอร์ Png , ภาษาอังกฤษ ...
รูปคำตรงข้ามชมเชยและดูถูกเด็กภาษาอังกฤษ เวกเตอร์ Png , ภาษาอังกฤษ …
คำศัพท์ คำตรงข้าม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
คำศัพท์ คำตรงข้าม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษบนพื้นหลังสีเขียวขึ้นภาพตัดปะ เวกเตอร์ Png , ลง ...
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษบนพื้นหลังสีเขียวขึ้นภาพตัดปะ เวกเตอร์ Png , ลง …
Opposites | คำตรงข้าม | การเรียนรู้, การศึกษา, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Opposites | คำตรงข้าม | การเรียนรู้, การศึกษา, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Opposites | คำตรงข้าม ในปี 2023 | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ...
Opposites | คำตรงข้าม ในปี 2023 | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ …
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A - Z พร้อมคำแปลไทย
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A – Z พร้อมคำแปลไทย
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษA-Z พร้อมคำแปลไทย - Eng Breaking
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษA-Z พร้อมคำแปลไทย – Eng Breaking
คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ ชุดที่2 Opposite Words | Popasia
คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ ชุดที่2 Opposite Words | Popasia
คำภาษาอังกฤษตรงข้ามบนพื้นหลังสีเขียว Eps | Uidownload
คำภาษาอังกฤษตรงข้ามบนพื้นหลังสีเขียว Eps | Uidownload
คำตรงข้ามภาษาอังกฤษบนพื้นหลังสีเขียว Eps | Uidownload
คำตรงข้ามภาษาอังกฤษบนพื้นหลังสีเขียว Eps | Uidownload
ตรงข้ามคำภาษาอังกฤษบนพื้นหลังสีเขียว Eps | Uidownload
ตรงข้ามคำภาษาอังกฤษบนพื้นหลังสีเขียว Eps | Uidownload
ดาวน์โหลดฟรี | คำตรงข้ามภาษาอังกฤษบนพื้นหลังสีเขียว Eps | Uidownload
ดาวน์โหลดฟรี | คำตรงข้ามภาษาอังกฤษบนพื้นหลังสีเขียว Eps | Uidownload
แฟลชการ์ด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม Opposite Words จำนวน 50 คำ เหมาะ ...
แฟลชการ์ด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม Opposite Words จำนวน 50 คำ เหมาะ …
Opposite คำตรงข้าม แผ่นงานเชิงโต้ตอบ | Topworksheets
Opposite คำตรงข้าม แผ่นงานเชิงโต้ตอบ | Topworksheets
กลังหลัง, ถอยหลัง, การถอยหลัง, เกียร์ถอยหลัง, ด้านหลัง, ด้านตรงข้าม ...
กลังหลัง, ถอยหลัง, การถอยหลัง, เกียร์ถอยหลัง, ด้านหลัง, ด้านตรงข้าม …
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษ Opaque And Transparent Clipping Borders เวกเตอร์ ...
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษ Opaque And Transparent Clipping Borders เวกเตอร์ …
โปสเตอร์ คำตรงข้าม ภาษาอังกฤษ-ไทย ชุด2 Opposite Words #Pv051 โปสเตอร์ ...
โปสเตอร์ คำตรงข้าม ภาษาอังกฤษ-ไทย ชุด2 Opposite Words #Pv051 โปสเตอร์ …
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษชนิดและวัตถุรูปภาพคำคุณศัพท์ที่โหดร้าย เวกเตอร์ ...
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษชนิดและวัตถุรูปภาพคำคุณศัพท์ที่โหดร้าย เวกเตอร์ …
ตรงข้ามภาษาอังกฤษคําที่ใช้งานและขี้เกียจภาพประกอบเวกเตอร์ ภาพประกอบ ...
ตรงข้ามภาษาอังกฤษคําที่ใช้งานและขี้เกียจภาพประกอบเวกเตอร์ ภาพประกอบ …
โดยตรงกันข้าม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
โดยตรงกันข้าม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม The Opposite Words
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม The Opposite Words
รูปตรงข้ามคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ ขวดนมที่เหมือนกันและต่างกัน Png , คำ ...
รูปตรงข้ามคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ ขวดนมที่เหมือนกันและต่างกัน Png , คำ …
100 คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ Opposite Words - Youtube
100 คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ Opposite Words – Youtube
คําตรงข้ามภาษาอังกฤษ 40 คำที่ถูกใช้บ่อย
คําตรงข้ามภาษาอังกฤษ 40 คำที่ถูกใช้บ่อย
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษเข้าและออกกล่องไม้มะพร้าวสีเขียวภาพประกอบเวกเตอร์ ...
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษเข้าและออกกล่องไม้มะพร้าวสีเขียวภาพประกอบเวกเตอร์ …
Fast & Slow ช้ากับเร็ว | เรียนรู้คู่คำศัพท์ตรงกันข้าม - ภาษาอังกฤษออนไลน์
Fast & Slow ช้ากับเร็ว | เรียนรู้คู่คำศัพท์ตรงกันข้าม – ภาษาอังกฤษออนไลน์
#คำศัพท์100 คำตรงข้ามภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Opposites For Kids. - Youtube
#คำศัพท์100 คำตรงข้ามภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Opposites For Kids. – Youtube
ฝ่ายตรงข้ามพยายาม แปลว่า - การแปลภาษาอังกฤษ
ฝ่ายตรงข้ามพยายาม แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษเข้าและออกภาพประกอบของเวกเตอร์กล่องไม้อัลมอนด์ ...
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษเข้าและออกภาพประกอบของเวกเตอร์กล่องไม้อัลมอนด์ …
คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ | Opposite Words In English Part 1 | คํา สาป ...
คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ | Opposite Words In English Part 1 | คํา สาป …
มัดรวมศัพท์คู่ตรงข้าม... - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
มัดรวมศัพท์คู่ตรงข้าม… – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
เครื่องยนต์ชนิดสี่ชนิดสี่สูบตั้งตรงข้ามข้างละสองสูบ ภาษาอังกฤษ? | Wordy ...
เครื่องยนต์ชนิดสี่ชนิดสี่สูบตั้งตรงข้ามข้างละสองสูบ ภาษาอังกฤษ? | Wordy …
“สูง ต่ำ ซ้าย ขวา” กับ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ น่ารู้มีอะไรบ้าง – Amarin …
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษเข้าและออกภาพประกอบเวกเตอร์กล่องไม้มะนาว Png , คำ ...
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษเข้าและออกภาพประกอบเวกเตอร์กล่องไม้มะนาว Png , คำ …
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม
คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ In-, Im-, Un- | Fight For Fluency
คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ In-, Im-, Un- | Fight For Fluency
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบเวกเตอร์เข้าและออก Png , คำคุณศัพท์ ...
รูปคำตรงข้ามภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบเวกเตอร์เข้าและออก Png , คำคุณศัพท์ …
Tunehua.Com - แบบฝึกหัด ป.2 ฝึกภาษา คำตรงข้าม | บัตรคำ, การเรียนรู้ ...
Tunehua.Com – แบบฝึกหัด ป.2 ฝึกภาษา คำตรงข้าม | บัตรคำ, การเรียนรู้ …
รูปคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษตรงข้ามกับภาพประกอบ Vcetor ต้นไม้ยาวและสั้น Png ...
รูปคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษตรงข้ามกับภาพประกอบ Vcetor ต้นไม้ยาวและสั้น Png …
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A - Z พร้อมคำแปลไทย
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A – Z พร้อมคำแปลไทย
ใบงานคําตรงข้ามภาษาอังกฤษ Adjective
ใบงานคําตรงข้ามภาษาอังกฤษ Adjective
คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ | Opposite Words In English Part 3 | ข่าวสาร ...
คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ | Opposite Words In English Part 3 | ข่าวสาร …
รวมสื่อการสอนเพื่อการศึกษาไทย: คำตรงข้าม
รวมสื่อการสอนเพื่อการศึกษาไทย: คำตรงข้าม
คำตรงข้าม | แบบฝึกหัด คำ ตรง ข้าม ภาษาไทย - Webgiasi.Vn - Siêu Thị Bán ...
คำตรงข้าม | แบบฝึกหัด คำ ตรง ข้าม ภาษาไทย – Webgiasi.Vn – Siêu Thị Bán …
Pooysb : เรื่องดีมีสาระ #Goodstory: English Opposite Words-Antonyms ...
Pooysb : เรื่องดีมีสาระ #Goodstory: English Opposite Words-Antonyms …
Things Around Me - ดาวน์โหลด Learning Sheet : อะไรนะที่ตรงกันข้าม
Things Around Me – ดาวน์โหลด Learning Sheet : อะไรนะที่ตรงกันข้าม
รูปตรงข้ามคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษภาพประกอบเวกเตอร์แก้วน้ำอะโวคาโดเต็มและ ...
รูปตรงข้ามคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษภาพประกอบเวกเตอร์แก้วน้ำอะโวคาโดเต็มและ …
คำตรงข้าม 反义词语(Fǎnyì Cíyǔ/ฝั่นอี้... - โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ สอนภาษา ...
คำตรงข้าม 反义词语(Fǎnyì Cíyǔ/ฝั่นอี้… – โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ สอนภาษา …

ลิงค์บทความ: ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตรงข้าม ภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: giaydb.com/category/calendar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *